Redningstjenesten

Ledelsen af eftersøgnings- og redningstjenesten (SAR) i Grønland er delt mellem Arktisk Kommando (AKO), Flyveredningscentralen og Politimesteren i Grønland. Arktisk Kommando og Flyveredningscentralen er samplaceret i Nuuk.

AKO, som bemander JRCC Grønland, er ansvarlig for ledelsen af søredningstjenesten, hvorved forstås eftersøgning og redning af nødstedte fra fartøjer af enhver art på eller under havoverfladen, uanset om hjælpeforanstaltningerne udføres på søen, fra luften eller til lands.

Trafikstyrelsen, der bemander Flight Information Centre (FIC) Søndrestrøm, er ansvarlig for ledelsen af flyvesikringstjenesten, hvorved forstås eftersøgning og redning af nødstedte fra luftfartøjer, uanset om hjælpeforanstaltningerne udføres fra luften, på søen eller til lands.

Politimesteren i Grønland er ansvarlig for ledelsen af lokal redningstjeneste, hvorved forstås eftersøgnings- og redningsoperationer i lokale farvands-områder samt for eftersøgnings- og redningsoperationer til lands.

AKO har den operative kontrol med alt dansk skibs- og fartøjs- materiel, der indsættes i eftersøgnings- og redningsoperationer, og er bemyndiget til at tildele dette materiel særlige eftersøgningsområder. Den enkelte skibsfører har dog til enhver tid det fulde ansvar for eget skib og besætning. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på kapitel V, regel 33, i Meddelelse fra Søfartsstyrelsen B (identisk med SOLAS konventionens kapitel V, regel 33), hvorefter enhver skibsfører, dansk eller udenlandsk, som i søen modtager information fra en hvilken som helst kilde om, at personer er i nød til søs, og som er i stand til at yde assistance, er forpligtet til i største hast at komme dem til undsætning. Enhver skibsfører, der på egen hånd iværksætter en eftersøgnings- eller redningsoperation i grønlandske farvande, skal hurtigst muligt underrette AKO om den trufne disposition.


(foto: Forsvaret.dk)

Kontakt (døgnet rundt):
JRCC Grønland
 Tlf. +299 36 40 10
Fax +299 36 40 99
Inmarsat C 433 116 710
E-mail jrcc@jrcc.gl

FIC Sønderstrøm
Tlf. +299 36 33 18
Fax +299 36 33 19
Email: fic@naviair.dk

Politimesterenembedet i Grønland
Tlf. +299 70 14 48, lokal 200
Fax +299 32 41 94
E-mail grl-operativsektion@politi.dk

For yderligere oplysninger om redningstjenesten, alarmering m.m. i grønlandske farvande, se bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS), EfS A, på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Den Internationale Maritime Organisation (International Maritime Organization – IMO) har udarbejdet retningslinjer (guidelines), som giver relevant information for skibe, der skal foretage sejlads i grønlandske farvande. Disse guidelines finder du her: 

Enhanced Contingency Planning Guidelines for Passenger Ships Operating in Areas Remote from SAR Facilities (MSC.1/Circ.1184, 31 May 2006)
Guide for Cold Water Survival (MSC.1/Circ.1185, 31 May 2006)