Radiotjenester

TELE Greenland opretholder nød- og sikkerhedsvagt for skibsfarten i de grønlandske farvande. Derudover tager TELE Greenland sig af skibsfartens behov for kommerciel kommunikation via radio (VHF, MF og HF).
 
Skibsfartens muligheder for at skaffe sig informationer om vejr- og issituationen samt eventuelle farer for sejladsen i de grønlandske farvande er omtalt i det følgende:

Radio

Advarsler om overisning
Advarsel om overisning vil blive givet til skibsfarten af Arktisk Kommando/TELE Greenland. Advarslerne udsendes af Aasiaat radio og i nyhederne over Kalaallit Nunaata Radioa (KNR).

For detaljer om varslingsdistrikter, retningslinjer for udfærdigelse og udsendelse af overisningsvarsler, diagrammer til brug for estimering af graden af overisning og skibsførerens pligt til at afgive melding om overisning, se bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS), EfS A, på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Meteorologiske meldinger
Vejroversigter, farvandsudsigter og eventuelle kuling- og stormvarsler samt varsler om overisning udsendes af Kalaallit Nunaata Radio (KNR). Aasiaat Radio genudsender farvandsudsigter bragt af KNR på VHF arbejdskanalerne. Disse vejrudsigter udsendes kun på grønlandsk og dansk.  Kuling- og stormvarsler samt varsler om overisning udsendes desuden over Aasiaat Radio på MF og VHF på engelsk, grønlandsk og dansk

En oversigt over MF og VHF-telefoni, herunder placeringer og frekvenser/kanaler, der anvendes for de enkelte varslingsdistrikter findes i bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS), EfS A, på Søfartsstyrelsens hjemmeside, samt på www.kystradio.gl

På den del af Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside, som omhandler Grønland, findes oversigt over vejret, oplysninger om vejret lige nu (temperatur, vind, lufttryk, luftfugtighed, nedbør), vejrprognoser (kystvind og vind), farvandsudsigter, iskort, ismelding samt tidevandstabeller.

Center for Ocean og Is (COI) ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har på deres hjemmeside prognoser og observationer for de grønlandske farvande. Bølger (højde og retning) samt vind (styrke og retning) er bl.a. parametre, som hjemmesiden giver prognoser for.

Istjeneste og iskort
Den Grønlandske Istjeneste hører under Center for Ocean og Is (COI) ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i København og er opdelt i en rekognosceringstjeneste, Iscentralen (ISC) i Narsarsuaq, samt en satellitbaseret enhed, DMI Istjenesten i København.

DMI Istjenesten
Lyngbyvej 100, 2100 København Ø
Tlf. 3915 7315
Fax 3915 7300
E-mail:

Iscentralen Narsarsuaq
Postboks 505, 3923 Narsarsuaq, Grønland
Tlf. +299 66 52 44, kl. 8-12 og 13-16 lokal tid 
Fax +299 66 52 47
E-mail:

Oplysninger fra DMI Istjenesten og Iscentralen er at betragte som vejledende for skibsførerne.

Iscentralen er hele året bemandet med navigatører og disponerer over en helikopter til udførelse af indenskærs isrekognosceringer. Der rekognosceres generelt 2-3 gange ugentligt, og det vurderes for hver rekognoscering, hvilket område der skal overflyves. Ydergrænserne for
isrekognoscering er normalt Paamiut (Frederikshåb) og Ikerasassuaq (Prins Christian Sund). DMI Istjenesten er bemandet med specialuddannet personale til analyse af satellitdata til isinformationer.

For detaljer om etablering af radioforbindelse mellem rekognosceringshelikopter og skibe, islodsning, distribution af isinformationer via telefon, telefax, kystradiostationen, e-mail, Kalaallit Nunaata Radioa (KNR), internettet og NAVTEX, se bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS), EfS A, på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

På den del af Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside, som omhandler Grønland, findes iskort og indenskærs ismelding på dansk og grønlandsk.

Farvandsefterretninger
Arktisk Kommando (AKO) udsender efter behov farvandsefterretninger i samarbejde med Kalaallit Nunaata Radio (KNR) og Aasiaat Radio.
Farvandsefterretningerne, der udsendes over KNR, oplæses på dansk og grønlandsk, således at alle søfarende kan holde sig underrettet om ændringer i farvandsafmærkningen eller advarsler om nyopdagede farer for sejladsen.
Farvandsefterretningerne udsendes af Aasiaat Radio på dansk og engelsk.

Ved AKO samles og udsendes oplysninger om farvandsafmærkningen ved de grønlandske kyster.
Skibsfarten er meget afhængig af de indrapporteringer, der foretages fra de søfarende om slukkede fyr, væltede eller beskadigede båker og om observationer af ikke kendte skær i de opmålte farvandsområder. Sådanne meldinger kan indtelefoneres direkte til AKO eller via politiet, kommunefogeder, handelschefer og Aasiaat Radio.

For yderligere oplysninger om udsendelse af farvandsefterretninger, se bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS), EfS A, på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

NAVTEX
I mange områder af verden, herunder Grønland, findes et internationalt system - NAVTEX - for udsendelse af vigtige (important) og livsvigtige (vital) oplysninger til skibsfarten. NAVTEX-systemet er en del af det globale maritime nød- og sikkerhedssystem GMDSS og skal findes i alle lastskibe i international fart, i alle passagerskibe samt i de største fiskefartøjer.

De grønlandske farvande er dækket af 2 sendere placeret i Island ved Grindavik og Saudarnes (E-Grønland) og 3 sendere placeret ved henholdsvis Nuuk, Simiutaq og Upernavik (W-Grønland).
Udsendelserne fjernstyres fra Arktisk Kommando (AKO).  Det er således Maritime Rescue Coordinator Centre Nuuk (MRCC Nuuk), der redigerer og udsender sikkerhedsmeddelelser via NAVTEX

For detaljer om NAVTEX-systemets kategorier af meddelelser samt udsendelsestider og -områder, se bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS), EfS A, på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Udsendelsestider og -områder fremgår ligeledes af radiohåndbøgerne, f.eks. UKHO NP285, Admiralty List of Radio Signals, Volume 5 - Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

Navigationsadvarsler
Meddelelser, som har betydning for sikkerheden på søen, og som ikke med tilstrækkeligt varsel kan bekendtgøres i Efterretninger for Søfarende (EfS), udsendes af de grønlandske kystradiostationer som navigationsadvarsler (Navigational Warnings). Kystradiostationerne udsender meddelelserne pr. radiotelefoni på såvel dansk som engelsk. De udfærdiges af Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk.

For detaljer om meddelelsernes opbygning, sendestationer, frekvenser, udsendelsestidspunkter og udsendelsesperiode, se bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS), EfS A, på Søfartsstyrelsens hjemmeside.