Radiotjenester

Aasiaat Radio opretholder nød- og sikkerhedsvagt for skibsfarten i de grønlandske farvande. Derudover varetager Aasiaat Radio udsendelse af MSI-meldinger (Maritime Safety Information) for skibsfarten, som nævnt herunder. Aasiaat Radio deltager i og udfører KYSTKONTROL for skibe, som sejler mellem grønlandske havne og anløbspladser. Endvidere deltager Aasiaat Radio i kommunikationen omkring GREENPOS-meldinger.

På VHF dækker Aasiaat Radio farvandet ved vestkysten af Grønland fra ca. 75 grader nord til Lindenow Fjord lige rundt Kap Farvel. Endvidere dækkes farvandet omkring Tasiilaq på østkysten.

På mellembølge (MF) dækkes farvandet fra ca. 76 grader nord til omtrent nord for Aputiteeq på østkysten af Grønland. Der er i Grønland etableret et GMDSS A2 område i netop dette farvand. Derudover tager Aasiaat Radio sig af skibsfartens behov for kommerciel kommunikation via radio (VHF, MF og HF). Skibsfartens muligheder for at skaffe sig informationer om vejr- og issituationen samt eventuelle farer for sejladsen i de grønlandske farvande er omtalt i det følgende.

Advarsler om overisning
Advarsel om overisning vil blive givet til skibsfarten af Arktisk Kommando/TELE POST. Advarslerne udsendes af Aasiaat Radio og i nyhederne over Kalaallit Nunaata Radioa (KNR).

For detaljer om varslingsdistrikter, retningslinjer for udfærdigelse og udsendelse af overisningsvarsler, diagrammer til brug for estimering af graden af overisning og skibsførerens pligt til at afgive melding om overisning, se EfS A (bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS)) på Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.soefartsstyrelsen.dk).

Meteorologiske meldinger
Vejroversigter, farvandsudsigter og eventuelle kuling- og stormvarsler samt varsler om overisning udsendes af Aasiaat Radio og KNR.  Kuling- og stormvarsler samt varsler om overisning udsendes desuden over Aasiaat Radio på MF og VHF på engelsk, grønlandsk og dansk. Varslerne udsendes som tidsfaste udsendelser på tidspunkterne 0605, 1005, 1505 og 2005 vestgrønlandsk tid.

En oversigt over MF og VHF-telefoni, herunder placeringer og frekvenser/kanaler, der anvendes for de enkelte varslingsdistrikter findes i EfS A (bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS)) på Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.soefartsstyrelsen.dk) samt på www.kystradio.gl.

På den del af Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside (www.dmi.dk), som omhandler Grønland, findes oversigt over vejret, oplysninger om vejret lige nu (temperatur, vind, lufttryk, luftfugtighed, nedbør), vejrprognoser (kystvind og vind), farvandsudsigter, iskort, ismelding samt tidevandstabeller.

Center for Ocean og Is (COI) ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har på deres hjemmeside prognoser og observationer for de grønlandske farvande. Bølger (højde og retning) samt vind (styrke og retning) er bl.a. parametre, som hjemmesiden giver prognoser for.

Istjeneste og iskort
Den grønlandske Istjeneste hører under Operation ved DMI i København, 

DMI Istjenesten
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
Tlf. +45 39 15 73 15
Fax +45 39 15 73 00
E-mail: iskort@dmi.dk

Oplysninger fra DMI Istjenesten og Is-centralen er at betragte som vejledende for skibsførerne.

DMI Istjenesten er bemandet med specialuddannet personale til analyse af satellitdata til is- informationer. Der udarbejdes: 

Udsendelse af is-kort via e-mail

Is-kort udsendes via e-mail som pdf filer i sort/hvid version i enten lav opløsning (100 dpi, 20 - 30 kb) eller i høj opløsning (300 dpi, 50 - 80 kb).
Skriv til Istjenesten for modtagelse af is-kort via e-mail.

Is-meldinger via KNR - Grønlands Radio
Efter udarbejdelse af indenskærs is-melding over Sydgrønland (3 - 5 gange om ugen), oplæses denne i KNR’s grønlandske & danske serviceudsendelse.
Skriv til Istjenesten for modtagelse af is-melding via e-mail.

Forkortede is-meldinger fra kystradiostationer
For hvert Kap Farvel-is kort (kort 1) udarbejdes en forkortet is-melding (Reduced Ice Report). Den forkortede is-melding angiver isens ydergrænser og udsendes som NAVTEX.

Farvandsefterretninger

Arktisk Kommando (AKO) udsender efter behov farvandsefterretninger i samarbejde med Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) og Aasiaat Radio.
Farvandsefterretningerne, der udsendes over KNR, oplæses på dansk og grønlandsk, således at alle søfarende kan holde sig underrettet om ændringer i farvandsafmærkningen eller advarsler om nyopdagede farer for sejladsen.
Farvandsefterretningerne udsendes af Aasiaat Radio på dansk og engelsk.

Ved AKO samles og udsendes oplysninger om farvandsafmærkningen ved de grønlandske kyster.
Skibsfarten er meget afhængig af de indrapporteringer, der foretages fra de søfarende om slukkede fyr, væltede eller beskadigede båker og om observationer af ikke kendte skær i de opmålte farvandsområder. Sådanne meldinger kan indtelefoneres direkte til AKO eller via politiet, kommunefogeder, handelschefer og Aasiaat Radio.

For yderligere oplysninger om udsendelse af farvandsefterretninger, se EfS A (bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS)) på Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.soefartsstyrelsen.dk).

NAVTEX
I mange områder af verden, herunder Grønland, findes et internationalt system - NAVTEX - for udsendelse af livsvigtige (vital) og vigtige (important) oplysninger til skibsfarten. NAVTEX-systemet er en del af det globale maritime nød- og sikkerhedssystem GMDSS og skal findes i alle lastskibe i international fart, i alle passagerskibe samt i de største fiskefartøjer.

De grønlandske farvande er dækket af 2 sendere placeret i Island ved Grindavik (X) og Saudarnes (R) (E-Grønland) samt 3 sendere placeret ved henholdsvis Nuuk (W), Simiutaq (M) og Upernavik (I) (W-Grønland).
Udsendelserne redigeres af Arktisk Kommando (AKO). Det er således Joint Rescue Coordinator Centre Nuuk (JRCC Nuuk), der udsender sikkerhedsmeddelelser via NAVTEX.

For detaljer om NAVTEX-systemets kategorier af meddelelser samt udsendelsestider og -områder, se EfS A (bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS)) på Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.soefartsstyrelsen.dk).

Udsendelsestider og -områder fremgår ligeledes af radiohåndbøgerne, f.eks. UKHO NP285, Admiralty List of Radio Signals, Volume 5 - Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

Navigationsadvarsler
Meddelelser, som har betydning for sikkerheden på søen, og som ikke med tilstrækkeligt varsel kan bekendtgøres i Efterretninger for Søfarende (EfS), udsendes af Aasiaat Radio  som navigationsadvarsler (Navigational Warnings). Aasiaat Radio udsender meddelelserne pr. radiotelefoni på såvel dansk som engelsk. De udfærdiges af Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk.

For detaljer om meddelelsernes opbygning, sendestationer, frekvenser, udsendelsestidspunkter og udsendelsesperiode, se EfS A (bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS)) på Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.soefartsstyrelsen.dk).

KYSTKONTROL
Ethvert skib på 20 BT og derover og fiskeskibe på rejse mellem grønlandske havne og anløbspladser, skal afgive KYSTKONTROL-meldinger. Systemet fungerer i praksis ved, at man ved afgang giver Aasiaat Radio melding om

  • skibsnavn
  • afgangssted og tidspunkt
  • rute
  • forventet ankomststed og tidspunkt samt
  • antal personer om bord.

Varer rejsen over ét døgn melder skibet sin position mindst én gang i døgnet. Når skibet når frem til det planlagte ankomststed, melder skibet dette til Aasiaat Radio. Såfremt en aftalt melding udebliver underrettes redningsmyndighederne.

For nærmere detaljer se Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 170 af 17 marts 2003 om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland.

GREENPOS
Ethvert skib på rejse til eller fra grønlandske farvande, og som befinder sig indenfor Grønlands kontinentale sokkel eller den eksklusive økonomiske zone, skal afgive GREENPOS-meldinger til Arktisk Kommando (AKO). Systemet opbygger sig omkring 4 daglige positions meldinger klokken 00, 06, 12 og 18 UTC. Udebliver én af meldingerne forsøger AKO at etablere kontakt til skibet eller iværksætter en eftersøgning.

For nærmere detaljer se Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 170 af 17 marts 2003 om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland.

Lægeråd
I tilfælde af sygdom kan skibene indhente lægeråd over Aasiaat Radio, der muliggør direkte samtale mellem skibets fører og en læge på det udpegede hospital.