Sejladsplanlægning

Navigatører kan finde informationer til brug for skibes sikre sejlads i søkort og nautiske publikationer. Geodatastyrelsen er udgiver af de officielle papirsøkort, elektroniske søkort (ENC) og nautiske publikationer over de grønlandske farvande.

Navigatører skal være opmærksomme på, at hovedparten af de grønlandske papirsøkort oprindeligt er produceret i 1960´erne. Kildematerialet, som lå til grund for produktionen af disse papirsøkort, havde begrænsninger, særligt hvad angik geometrisk nøjagtighed.
Positioneringen af informationerne i disse papirsøkort (dvs. topografi, inklusiv kystlinje, og hydrografi) er, som en følge heraf, ikke nøjagtig.
Da positionsnøjagtigheden, der kan opnås med satellitnavigationssystemer (eksempelvis GPS), er bedre end papirsøkortenes, kan skibe ikke navigere sikkert ved hjælp af satellitnavigation.

Læs mere om de forholdsregler, som navigatører bør tage, når der sejladsplanlægges i grønlandske søkort

 

 

Elektroniske søkort
Den aktuelle ENC-dækning af de grønlandske farvande fremgår af IHO World Catalogue.

Indexkort over grønlandske søkort
En oversigt over papirsøkort dækkende de grønlandske farvande findes på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Søkortrettelser
Ved anskaffelse af papirsøkort og de trykte publikationer skal rettelser, der er publiceret i ”Søkortrettelser” efter udgivelsesdatoen, indføres i kort og publikationer af navigatøren selv.

Søkortrettelser udkommer hver fredag og beskriver de rettelser, som er nødvendige for at vedligeholde Geodatastyrelsens søkort og nautiske publikationer over farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.
Desuden får du information om udgivelse af nye udgaver og ajourførte optryk af søkortene samt om de løbende opdateringer af Geodatastyrelsens net-publikationer.

På Geodatastyrelsens hjemmeside findes nyeste udgave af Søkortrettelser samt arkiv over tidligere udgaver af Søkortrettelser.
Desuden findes der en oversigt over rettelser til papirsøkortene listet kort for kort.

Efterretninger for Søfarende
Søfartsstyrelsen udgiver "Efterretninger for Søfarende" (EfS) ugentligt. I EfS bekendtgøres forhold af betydning for skibsfarten i danske og tilstødende farvand samt færøske og grønlandske farvande.

Nautiske publikationer
Nautiske publikationer er et nødvendigt supplement til søkortene. I forbindelse med sejladsplanlægning er nautiske publikationer uundværlige, idet navigatøren her finder oplysninger, som ikke er tilgængelige i søkortene. Nautiske publikationer er, på lige fod med søkort, påkrævede at have om bord, hvis et skib skal erklæres sødygtigt.

Geodatastyrelsen udgiver en række nautiske publikationer, som kan købes på tryk eller hentes elektronisk. De nautiske publikationer, der dækker grønlandske farvande og havne, findes primært kun som netpublikationer og kan hentes via Geodatastyrelsens hjemmeside.

Køb af søkort over grønlandske farvande
Rosendahls distribuerer alle papirsøkort og en række nautiske publikationer for Geodatastyrelsen, dækkende Danmark, Færøerne og Grønland. Papirsøkort og nautiske publikationer kan købes via distributørens hjemmeside eller hos distributørens forhandlere.

Lods
Der er lodstjeneste til rådighed, som lever op til Søfartsstyrelsens ”Bekendtgørelse nr. 1698 af 11. december 2015 for Grønland om lodsning m.v.” og Søfartsstyrelsens ”Bekendtgørelse nr. 1699 af 11. december 2015 for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter”

Lodsen tages som udgangspunkt om bord i den sidste havn før grønlandsk farvand og går fra borde i den første havn efter grønlandsk farvand. 

Mange skibe bestiller lodsen via en lokal agent, dog kan lodsen også bestilles direkte igennem:

DanPilot Greenland
E-post: greenland@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk

Imaq Pilot ApS
E-post: mailto@imaq-pilot.com
Hjemmeside: www.imaq-pilot.com